Ychydig dros 50 mlynedd yn ôl, a hithau yn feichiog ac yn disgwyl Chris, aeth ei fam yn sâl ar daith hedfan oedd yn gadael o Calcutta, India, a chafodd ganiatâd y capten i adael yr awyren cyn iddi hedfan.

Ddim ond chwe munud wedi i’r awyren godi i’r awyr, daeth ar draws storm fellt a tharanau ddifrifol, a phlymiodd i’r ddaear, a lladdwyd pawb oedd ar fwrdd yr awyren. Hi a Chris oedd yr unig rai i oroesi.

Gan fyfyrio ynghylch y digwyddiad tyngedfennol hwn, dywed Chris ei fod wedi helpu i lunio ei ymagwedd at fywyd, a gwneud iddo sylweddoli fod angen iddo addasu at bob cyfle sydd wedi dod i'w ran. Bellach, mae’r cyn-ymgynghorydd TG sydd bellach yn hyfforddwr swydd wedi sefyldlu Get Your Next Job Now, busnes sy'n helpu pobl sy'n ceisio gyrfa newydd neu’n dymuno newid cyfeiriad.

Mae’n deillio o gred a phrofiad Chris yn y byd cyfnewidiol sydd ohoni mai ychydig iawn o bobl a all ddisgwyl gwneud yr un swydd trwy gydol eu hoes.

“Yn y cyfnod pan oeddwn i'n fyfyriwr, cyfeiriodd darlithydd oedd yn arbenigo mewn strategaeth at athro enwog o Brifysgol Harvard a ddywedodd fod angen i bawb ystyried tair gyrfa,” meddai Chris. “Fe wnaeth hynny argraff arnaf i, ac mae’r cysyniad yn fwy perthnasol heddiw nag erioed.”

“Bu fy nhad yn y diwydiant dur am y rhan fwyaf o’i oes, a byddai’n synnu o weld Port Talbot heddiw,” ychwanegodd Chris. “Fy mhryder, yn enwedig mewn perthynas â phobl ifanc, yw y bydd technolegau ymwthiol megis ffonau clyfar, Google a chyfryngau cymdeithasol yn disodli ein rhwydweithiau presennol yn annisgwyl, ac nid yw pawb yn barod. Rwy’n dymuno helpu pobl i baratoi at hynny, fel na fyddan nhw'n cael eu siomi, a hefyd eu hannog i groesawu newidiadau."

Mae Chris yn siarad o brofiad, oherwydd mae wedi newid llwybr ei yrfa sawl gwaith, yn cynnwys 20 mlynedd yn y diwydiant TG ac ysgrifennu CVs i gwmni recriwtio byd-eang. Pan benderfynodd lansio ei fusnes ei hun, trodd Chris at gynllun Lwfans Menter Newydd y Llywodraeth i gael cymorth.

Dywedodd Chris, sy'n hanu o Abertawe. “Rhoddodd y Lwfans Menter Newydd rywfaint o gymorth ariannol i mi ac fe wnaeth fy nghyflwyno i fy mentor, Sheran Grey, yn Llansamlet, Abertawe.

Cefais i anogaeth, cyngor a chymorth gwych ganddi hi. Pan fyddwch chi’n sefydlu busnes, bydd yn ddefnyddiol gallu canfod pobl sy'n credu yn eich potensial, a gallu cwrdd â rhywun sy’n dweud ‘dwi'n deall yn iawn beth sydd gen ti dan sylw’ ac sy’n gallu eich ysbrydoli chi.

“Cefais anogaeth ganddi hi pan oeddwn i'n sefydlu fy nghynllun busnes, ac mae hi wedi fy nghynorthwyo i wneud amrywiaeth o bethau, fel mynychu gweithdy ynghylch cyfryngau cymdeithasol, oedd yn wych. Diolch i’r Lwfans Menter Newydd, mae fy musnes i’n tyfu ac mae ganddo ddyfodol gwych.”

Mae o hefyd wrthi’n ysgrifennu cyfres o lyfrau hunangymorth i bobl sy'n dymuno gwella eu sgiliau cyfweliadau a cheisio swyddi, ac mae'n bwriadu lansio sianel YouTube fydd yn cyfleu safbwyntiau arweinwyr diwydiannau ynghylch dyfodol eu sector busnes.

Ychwanegodd: “Credaf yn gryf fod dealltwriaeth yn deillio o berthnasau, nid o wybodaeth yn unig. Fy rôl nawr yw cynnig safbwynt gwahanol i bobl. Efallai byddwch chi'n cychwyn trwy ddilyn un cyfeiriad, ond bydd bywyd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd, a gellir gwneud arian os ydych chi'n barod i groesawu'r newidiadau hynny.”