Mae dros 4,300 o fusnesau newydd wedi cael eu sefydlu gan geiswyr swyddi entrepreneuraidd yng Nghymru, yn ôl ystadegau newydd a ryddhawyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Dengys ffigurau fod 4,320 o fusnesau newydd yng Nghymru wedi cael eu sefydlu gan ddefnyddio Lwfans Menter Newydd (NEA) y Llywodraeth ers iddo gael ei gyflwyno yn Ebrill 2011. Yng Nghymru, y pum awdurdod lleol sydd â'r nifer fwyaf o fusnesau newydd yw:

  • Caerdydd 580
  • Abertawe 440
  • Sir Gaerfyrddin 380
  • Caerffili 280
  • Castell-nedd Port Talbot 250

Ar draws Prydain, mae 76,960 o fusnesau newydd wedi cael eu sefydlu dan y cynllun NEA, sy'n darparu cyllid sbarduno a chymorth mentor i bobl sy'n hawlio budd-daliadau sydd â syniad busnes cadarn.

Mae'r NEA yn helpu ceiswyr swyddi, unig rieni a phobl sy'n hawlio budd-daliadau salwch sydd â syniad da i sefydlu eu busnes eu hunain. Bydd pobl sy'n rhan o'r cynllun yn cael cymorth a chyngor arbenigol gan fentor busnes a wnaiff eu helpu i ddatblygu eu syniad busnes ac ysgrifennu cynllun busnes. Os caiff y cynllun busnes ei gymeradwyo, byddan nhw'n gymwys i gael cymorth ariannol gwerth £1,274 a delir trwy lwfans wythnosol dros gyfnod o 26 wythnos.

Dywedodd y Gweinidog Cyflogaeth, Priti Patel:

Rydym ni'n dymuno gweld pawb ym mhob rhan o Brydain, yn cynnwys Cymru, yn elwa o'r cyfleoedd sy'n cael eu creu gan ein heconomi sy'n tyfu.

Mae sefydlu busnes yn gofyn am gyllid, cymorth a chyngor, a dyna'n union beth rydym ni'n ei gynnig trwy'r cynllun Lwfans Menter Newydd.

Mae'r cynllun hwn yn helpu pobl sy'n hawlio budd-daliadau sydd â syniad busnes da i fod yn fos arnyn nhw eu hunain fel gallan nhw gynorthwyo eu hunain a'u teulu, a gweddnewid eu bywyd.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb:

O berchnogion siopau hen greiriau i entrepreneuriaid caffis yn nhrefi'r arfordir, mae miloedd o bobl yng Nghymru bellach yn gwireddu eu breuddwyd o fod yn fos arnyn nhw eu hunain â chymorth y Lwfans Menter Newydd.

Mae'r Llywodraeth hon yn sicrhau fod cyflogwyr y dyfodol yn cael y cymorth y mae arnyn nhw ei angen i droi cefn ar fywyd yn dibynnu ar fudd-daliadau a gwireddu eu huchelgeisiau entrepreneuraidd.

Maen nhw'n helpu i lywio adferiad economi Cymru i'r cyfeiriad iawn, gan greu rhagor o swyddi i'n gwlad a mwy o sicrwydd i deuluoedd Cymru.

Mae bywyd busnes yn hawdd fel dwr I Matthew yr entrepreneur o Abertawe.

Gallwch chi gael ysbrydoliaeth am syniad busnes gwych yn y mannau mwyaf annhebygol. Yn achos yr hwyliwr profiadol Matthew Senior, daeth hynny wedi iddo hwylio 80,000 milltir ar y môr, a diwedd hynny oedd ennill ras hwylio Hobart oddi ar arfordir Awstralia.

Roedd yr ateb i fod yn entrepreneur llwyddiannus wedi bod yn llythrennol o flaen ei lygaid, eglurodd Matthew, 43. “Treuliais i 14 mlynedd fel morwr proffesiynol ac fe sylweddolais i y gallwn i ddefnyddio'r dechnoleg a ddefnyddir i gynhyrchu hwyliau a rigin llongau i gynhyrchu cysgodlenni ac adlenni o ansawdd uchel,” meddai,

“Roedd yn amlwg a dweud y gwair. Maen nhw eisoes wedi ennill eu plwyf mewn amgylcheddau gwyntog, ac mae'r dull o'u cynhyrchu yn golygu fod eu safon yn uchel iawn. Maen nhw hefyd yn ddigon hyblyg i ategu dimensiynau unrhyw le, maen nhw'n gryf ac yn rheoli llewyrch yr haul.”

Pan ddaeth Matthew yn ôl i'w gynefin yng Nghymru, trodd at Lwfans Menter Newydd y Llywodraeth, sy'n cynnig mentora a chymorth ariannol i egin entrepreneuriaid, i gael cymorth i sefydlu eu syniad busnes.

Y canlyniad yw cwmni Gower Sail Shades and Awnings o Abertawe, sy'n cynhyrchu adlenni ac adeileddau ffabrig ar gyfer gwestai, bwytai, mannau chwaraeon, ysgolion a cholegau, ac ar gyfer gerddi a phatios, meysydd chwarae a mannau hamdden.

Mae'r cwmni hefyd wedi gallu cynnig gwaith i ddau gynorthwyydd rhan amser, ac mae'n gweithio gyda gwneuthurwr hwyliau lleol i gynhyrchu cysgodlenni gan ddefnyddio'r ffabrigau gradd morol a'r offer rigio o'r radd flaenaf.

O dan yr NEA, bydd cyfranogwyr yn cael cymorth a chanllawiau gan fentor busnes gwirfoddol wrth iddynt ddatblygu eu cynllun busnes ac yn ystod eu chwe mis cyntaf o fasnachu. Pan fydd cyfranogwyr wedi dangos bod ganddyn nhw gynnig busnes hyfyw â'r potensial i dyfu yn y dyfodol, gallan nhw gael cymorth ariannol. Mae ar gael i'r sawl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (neu eu partneriaid) ac unig rieni neu'r sawl sy'n sâl ac yn hawlio Cymhorthdal Incwm.

Dywedodd Matthew, sy'n hannu o Abertawe: “Roeddwn i'n gwybod y byddai defnyddio hwyliau fel adlenni yn gweithio oherwydd gwelais i hynny pan oeddwn i'n gweithio yn Awstralia – a hynny wnaeth hau'r hadyn.

“Cychwynnais i ar fy mhen fy hun ond roeddwn i'n ei chael hi'n anodd, felly ym Medi 2015, dychwelais at yr NEA, a chefais fy nghyflwyno i fy mentor busnes, Sheran Grey, a dyna oedd cychwyn y cyfan. Yr hyn a wnaeth y gwahaniaeth oedd y cyngor busnes a'r incwm ychwanegol a lwyddais i i'w cael gan yr NEA. Fe roddodd hynny ffocws llawer mwy pendant i mi ac mae'n wych gallu troi at rywun fel Sheran pan fydd arnaf i angen cyngor.”

Mae Gower Sail Shades & Awnings wedi bod mor llwyddiannus, cafodd ei gomisiynu'n ddiweddar i osod a chynnal contractau ar gyfer Costa yng Nghymru ac ardal y Gorllewin, dan oruchwyliaeth Shades of Comfort. Mae enghreifftiau o adeileddau hwyliau tynnol y cwmni i'w gweld ar hyd glan y môr yn Nhraeth Aberafan ac ym mwyty La Parrilla yn Abertawe.

Mae busnes newydd Matthew yn dal i ganiatáu iddo fwynhau ei gariad cyntaf, hwylio. Dywedodd: “Cefais fy mhrofiad cynharaf o'r môr trwy hwylio dingis fel aelod o Glwb Hwylio'r Mwmbwls. Yn ddiweddarach, pan oeddwn i'n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth yn Llundain, cefais i gyfle i fynd â chwch ar draws yr Iwerydd i'r Caribî, ac yn syml, penderfynais i aros bant. Bellach, rwyf i wedi dychwelyd - ac mae pethau'n mynd yn dda iawn.”

Dywedodd Sheran, o gwmni Business Sense Associates, sy'n darparu'r NEA fel ein partner yng Nghymru: “Mae gan Matthew weledigaeth wych, ac ynghyd â'i ddawn dylunio, fe aiff hyn â'i fusnes i'r entrychion ymhen amser.”

“Cychwynnodd ei fusnes o ddim ac mae o eisoes wedi sicrhau nifer o gontractau bendigedig mewn cyfnod byr iawn. Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda Matthew i'w helpu i sefydlu ei fusnes. Rydym ni bellach yn edrych ymlaen at weddill y 26 wythnos o gymorth, i weld a allwn ni ei helpu i ennill rhagor o gontractau, ac i weld beth allwn ni wneud yn ystod y cyfnod hwnnw i wneud gwahaniaeth go iawn”

I gael rhagor o wybodaeth am gwmni Matthew, anfonnwch e-bost ato yn matthew@gowersailshades.co.uk