Mae Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn yn gyfle i ni ddathlu llwyddiannau ein Dysgwyr, ein Partneriaid a'n cyflogwyr trwy ein contractwyr yn ystod y 12 mis diwethaf.

Trefnir y digwyddiad yn flynyddol gan y tîm Sgiliau Cymru o fewn PeoplePlus Cymru. Cafodd yr Uwch Dim Rheoli lu o enwebiadau am ein 6 Gwobr heddiw, ac roedd tynnu rhestr fer o 5 ym mhob categori yn waith anodd.

Er mwyn cyrraedd y rhestr fer, roedd yn rhaid i'n dysgwyr arddangos amrywiaeth o agweddau, ond yn bwysicaf oll:

  • Ymroddiad profedig i'w rhaglen dysgu
  • Llwyddiant wrth oresgyn rhwystrau rhag cychwyn y cam nesaf o'u rhaglen dysgu
  • A pharhau i wella'u llwyddiannau

Mae ein cyflogwyr hefyd wedi dangos ymrwymiad i'n dysgwyr sydd ar leoliad neu sy'n dilyn prentisiaeth, wedi cynorthwyo dysgwyr trwy gydol eu rhaglen dysgu ac wedi dangos ymroddiad oedd y tu hwnt i'r disgwyliad i'r dysgwr a'r rhaglen.

Dyma ein henwebeion am Wobr Dysgwr y Flwyddyn 2015:

Gwobr Prentis y Flwyddyn Enwebai - Laura Marcarino

Wedi'i henwebu gan Nicola Davies Mae Laura'n gweithio ym Meithrinfa Pipkin’s, Abertawe, ac mae wedi dod yn aelod gwerthfawr o'r tîm. Mae ei rheolwraig yn ei chanmol ac mae wrth ei bodd â'r cynnydd mae hi wedi'i wneud a'i chyfraniad i'r gwaith dyddiol o redeg y feithrinfa.

Tra bod Laura wedi bod yn gweithio'n eithafol o galed ar eichymwysterau Gofal Plant, Dysgu a Datblygu, mae hi wedi bod yn gwneud hyfforddiant arall hefyd.

Mae Laura wedi cyflawni ei thystysgrif Gymorth Cyntaf, ei thystysgrif Hylendid Bwyd ac mae hi ar fin cychwyn sesiwn hyfforddi ar Arddio a gweithgareddau awyr agored ar gyfer plant. Daeth Laura at People Plus Cymru fel dysgwraig Lefel 1 ar leoliad. Aeth y feithrinfa ymlaen i gyflogi Laura a dechreuodd hi ei Phrentisiaeth Lefel 2 gyda PeoplePlus.

Gweithiodd Laura'n galed yn y feithrinfa gan ddangos ei dealltwriaeth o'i rôl ac enillodd hi wybodaeth a sgiliau i'w helpu i gyflawni ei chymhwyster. Symudodd Laura ymlaen at ei Phrentisiaeth Lefel 3 ac mae wedi dod yn aelod gwerthfawr o'r tîm yn Pipkin’s.

Gwobr Prentis y Flwyddyn Enwebai - Lauren Humphreys

Wedi'i henwebu gan Jocelyn Martenko Mae Lauren wedi dangos ymroddiad cyson ers dechrau ei rhaglen Lefel 1. Mae Lauren yn selog ac yn gweithio'n galed trwy'r amser ac mae hi'n aelod ardderchog o'r tîm ym meithrinfa Little Folk.

Mae Lauren wedi gwneud mor dda ei bod hi'n ennill cyflogaeth amser-llawn yn y feithrinfa ac mae hi'n gweithio tuag at gymhwyster lefel 3. Mae cyflogwr Laurenyn datgan ei bod hi'n mynd am y filltir ychwanegol trwy'r amser ac y gellir dibynnu arni hi i wneud tasgau yn y feithrinfa hyd at safon uchel.

Caiff Lauren ei chyflogi a bydd hi'n mynd yn syth ymlaen ar Brentisiaeth (lefel 3) ym Meithrinfa Little Folk. Mae Lauren wedi datblygu'n fawr tra'n gweithio ym Meithrinfa Little Folk. Mae Lauren yn hyderus yn yr hyn mae hi'n ei wneud ac mae hi'n ased i Feithrinfa Little Folk. Hefyd mae Lauren wedi gweithio'n eithafol o galed â'r gwaith mae hi wedi'i gwblhau yn y ganolfan ac mae hi'n gwneud yr hyn a ofynnir ganddi trwy'r amser.

Gwobr Prentis y Flwyddyn Enwebai - Sally Knapp - enillydd

Wedi'i henwebu gan Tina Seaborne Dechreuodd Sally ei thaith gyda PeoplePlus Cymru fel rhan o'r Rhaglen Teuluoedd; roedd hi'n awyddus i ennill cymhwyster ar ôl bod yn ddiwaith ers nifer o flynyddoedd tra'n magu teulu ar ei phen ei hunan.

Gweithiodd Sally tuag at gymhwyster Lefel 2 mewn GofalPlant, Dysgu a Datblygu; cyn gynted ag iddi gyflawni ei nod, roedd Sally yn awyddus i gynyddu at y lefel nesaf fel Prentis.

Cafodd hi ei lleoli mewn ysgol leol fel gwirfoddolwraig er mwyn ennill gwybodaeth a phrofiad o'r sefyllfa ofal plant. Cyn bohir gwnaeth Sally argraff ar ei chyfoedion gan gynnwys y brifathrawes, a sylweddolodd yn gyflym bod Sally yn ased i'r tîm gan arwain at gynnig o gyflogaeth amser-llawn.

Mae Sally wedi mynd ymlaen i weithio gyda phlant â lefelau amrywiol o anghenion arbennig, o fewn yr ysgol o hyd; mae hi'n cefnogi eu dysgu a datblygu o fewn yr amgylchedd prif ffrwd.

Gwobr Prentis y Flwyddyn Enwebai - Mike Davis ac Ian Richards

Wedi'u henwebu gan Karen Graham, Rossett Training Mae Mike ac Ian wedi'u henwebu gan Karen Graham o'n His-gontractwr, Rossett Training oherwydd eu hymroddiad i'w hastudiaethau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Mae'r ddau ddysgwr wedi trechu amrywiaeth o rwystrau gan gynnwys, heb fod wedi'u cyfyngu i, diffyg hyder a hunan-gred; fodd bynnag, maen nhw wedi mynd ymlaen i weithio trwy'r lefelau ac ar hyn y bryd mae'r ddau ohonyn nhw'n gweithio tuag at Raglenni Lefel Pump mewn GofalPlant, Dysgu a Datblygu.

Mae Mike ac Ian fel ei gilydd wedi gwneud camau sylweddol yn eu cynnydd, yn dal i weithio mewn swyddi amser-llawn sy'n gyfrifol a heriol iawn fel ei gilydd, tra'n ymgymryd â'r cwrs.

Mae'r ddau ddysgwr wedi dal i fod yn arloesol a dyfeisgar yn y ffordd mae nhw wedi defnyddio a chyflenwi tystiolaeth o ymgysylltu ar lefel uchel yn eu rolau a'u dysgu. Mae Rossett wedi bod yn anhygoel o falch o weld bod y ddau ddysgwr hyn wedi symud o sefyllfa gynharach o fod ag ond ychydig o hyder i sefyllfa lle mae'r dystiolaeth a oedd yn cael ei defnyddio i gefnogi'r broses o gwblhau eu cymhwyster yn cael ei defnyddio i gefnogi cyflwyniadau rhyngwladol.

Fe wnaeth Ian gyfrannu i recordiad a gyflwynwyd yn ystod prif araith yng nghynhadledd Sefydliad Fforwm y Byd yn San Juan, Puerto Rico yn 2014 ac fe wnaeth Mike gyfrannu gwaith a drafodwyd ac a gyflwynwyd yng Nghynhadledd y Byd OMEP, Washington, DC, yn 2015. Credwn fod hyn yn dangos y pellter sylweddol a deithiwyd sy'n debygol o fod heb ei ail ar lefel pump.

Dysgwr y Flwyddyn Ymgysylltu Hyfforddeiaethau Enwebai - Brandon a Dylan Edmunds

Wedi'u henwebu gan Rachel Newman Mae Dylan a Brandon yn efeilliaid nad ydyn nhw'n debyg i'w gilydd o gwbl ond mae ganddyn nhw un peth yn gyffredin … awydd i gyflawni! Ers bod ar y rhaglen mae Brandon wedi cynyddu at lefel 1 ac mae wedi dangos ymroddiad o 110% i'w leoliad. Mae Brandon yn focsiwr awyddus sydd wedi ennill nifer o ornestau yn ystod y misoedd diweddar. Mae Brandon yn hyfforddi ar 7 diwrnod yr wythnos yn ogystal â mynychu ei leoliad. Mae Brandon yn brydlon trwy'r amser a bydd e'n mynd ati a symud ymlaen â'i waith bob tro. Dechreuodd Dylan y rhaglen â sgiliau llythrennedd a rhifedd isel ond roedd ganddo'r agwedd a dyfalbarhad i gyflawni.

Mae Dylan yn gweithio'n galed heb ymyriadau er mwyn cyflawni. Bydd Dylan yn gwirfoddoli atebion trwy'r amser mewn sesiynau ac mae'n bleser ei addysgu gan ei fod yn awyddus i ddysgu rhagor trwy'r amser.

Mae Brandon a Dylan ill dau mewn lleoliadau; mae Brandon newydd ddechrau NVQ mewn adeiladu, a gobeithir y bydd ei gyflogwr yn gallu cynnig swydd iddo ar ôl iddo gyflawni ei gymhwyster. Mae Brandon a Dylan fel ei gilydd yn fwy hyderus erbyn hyn; byddan nhw'n gwirfoddoli atebion pan na fydden nhwwedi'i wneud o'r blaen ac nawr maen nhw'n credu ynddyn nhw eu hunain fwy.

Dysgwr y Flwyddyn Ymgysylltu Hyfforddeiaethau Enwebai - Rebecca Brown Tossell

Wedi'i henwebu gan Tracy O’connor Pan ymunodd Rebecca â ni roedd hi'n swil iawn ond eto byddai hi'n gweithio'n ddiwyd gan gynhyrchu gwaith o safon uchel. Rebecca yw'r unig ofalwraig am ei mam ers peth amser ond wrth i'w hiechyd wella, mae Rebecca wedi gallu mynychu PeoplePlus lle rydyn ni'n teimlo ei bod hi wedi ymsefydlu a ffynnu'n dda iawn.

Mae Rebecca wedi mynegi diddordeb mewn trin gwallt - o ganlyniad trefnwyd lleoliad gyda salon trin gwallt lleol, Cutting Roomz.

Fe wnaeth Rebecca drechu ei gorbryder ynghylch profiad gwaith ac fe wnaeth hi weithio gyda PeoplePlus a'r cyflogwraig i ddod yn ased i'r Salon – gymaint fel eu bod nhw wedi cynnig gwaith rhan-amser iddi hi!

Mae'n amlwg bod Rebecca a'i chylogwraig wrth eu bodd â'r cynnydd a wnaed; a clywodd PeoplePlus bethau mawr am ei chynnydd ar sylfaen ddyddiol bron. Mae'n mynd heb ddweud, bod hunan-hyder Rebeccawedi gwella ac erbyn hyn, mae gwên barhaol ar ei hwyneb.

Dysgwr y Flwyddyn Ymgysylltu Hyfforddeiaethau Enwebai - Alex Cummings

Wedi'i henwebu gan Joanne Southall Daeth Alex i hyfforddiant â datganiad gan ei chyngorydd gyrfaoedd. Roedd y datganiad yn dweud bod gan Alex nifer o rwystrau i hyfforddiant a chyflogaeth gan gynnwys iechyd ac anawsterau dysgu. Pan ymunodd hi ag hyfforddiant, roedd Alex ar y lefel cyn mynediad ar gyfer Rhifedd a Llythrennedd ond trwy gydol ei hamser mewn hyfforddiant mae Alex wedi cael cymorth 1:1 gyda'i ESW ac mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny'r lefelau. Fe wnaeth Alex weithio'n galed iawn yn y ganolfan a daeth hi'n wyneb croesawgar iawn. Fe wnaeth ei hyder wella'n ddyddiol ac yn araf deg daeth hi'n fwyfwy hyderus.

Cafodd Alex waith cartref bob wythnos, yr hyn roedd hi wedi gofyn amdano; roedd hi am wella gymaint. Gweithion ni'n galed iawn gyda hi yn y ganolfan yn ei pharatoi am ei lleoliad.

Mae Alex yn gweithio mewn cartref gofal ac fe wnaeth hi weithio'n galed i gyrraedd mynediad 3, fel y gall hi fynd ymlaen at y rhaglen lefel 1. Fe wnaeth ei lleoliad gymeradwyo Alex am ei help yn y cartref gofal. Dywedon nhw fod ei hyder wedi gwella ers iddi hi fod yn rhan fawr o'r ganolfan yn dod i mewn yn wythnosol i weithio gyda'r staff. Hefyd dywedon nhw ei bod hi'n rhan fawr o'u tîm nhw a bod pawb yn hoffi Alex yn fawr.

Dysgwr y Flwyddyn Ymgysylltu Hyfforddeiaethau Enwebai - Lewis Gethin

Wedi'i enwebu gan Rachel Newman Ar hyn o bryd mae Lewis yn cyrchu'r Lefel Ymgysylltu o Hyfforddeiaethau gyda PeoplePlus. Mae e wedi cael presenoldeb a phrydlondeb ardderchog yn ystod ei amser yn y ganolfan. Mae pawb yn hoffi Lewis yn fawr a bydd e'n mynd am y filltir ychwanegol bob tro i helpu ei diwtor a'i gyfoedion. Ar fore coffiMcMillan Swyddfa Aberdâr fe wnaeth Lewis gerdded o gwmpas y dref â hambwrdd o deisennau, yn eu gwerthu i bobl yn mynd heibio. O ganlyniad i hyn helpodd Lewis i godi mwy na £200 ar gyfer elusen.

Mae Lewis wedi datgan mai ei waith gyda PeoplePlus yw'r tro cyntaf iddo e ymgysylltu ag addysg ac mae e'n hoffi dod i'r ganolfan. Mae Lewis yn sieff awyddus a bydd e'n dod â phryd o fwyd a goginiwyd gartref i mewn bob dydd am ei ginio; yn aml byddwch chi'n clywed Lewis yn dweud wrth ei gyfoedion y gallen nhw arbed arian pe bydden nhw'n coginio eu bwyd eu hunain.

Erbyn hyn mae gan Lewis welerdigaeth glir o'r hyn mae e am ei wneud a sut mae e'n mynd i'w gyflawni.

Simon Thomas AC i gyflwyno Dysgwr y Flwyddyn Hyfforddeiaethau Lefel 1 Enwebai - Adam Burden

Wedi'i enwebu gan Victoria Goodchap Fe wnaeth Adam gychwyn y rhaglen ac roedd e'n dawel iawn, gan ddangos diffyg hyder a sgiliau cyfathrebu pan oedd e mewn grwpiau. Fe wnaeth ei asesiadau cychwynnol ddangos angen am gymorth mewn llythrennedd a rhifedd fel ei gilydd; yn ystod ei amser gyda PeoplePlus ar Ymgysylltu, fe wnaeth Adam gwblhau 7 cymhwyster gan ddangos twf o ran hyder a gallu.

Mae Adam wedi tyfu o ran hyder ers cychwyn gyda PeoplePlus ar ei raglen ymgysylltu.

Mae ei bresenoldeb bron yn 100% erbyn hyn ac mae e'n dangos ymroddiad cyflawn i'w rôl fel Gweinyddwr dan Hyfforddiant.

Lle roedd gan Adam anhawster wrth gyfathrebu â phobl oherwydd problemau â hyder, erbyn hyn mae e'n ateb y ffôn ac yn cyfeirio galwadau at bobl berthnasol neu'n cymryd negeseuon ar gyfer unrhywun na all e eu cyrraedd.

Hefyd mae e'n aros yn broffesiynol, wrth ddelio â dysgwyr. Mae e'n edrych ymlaen at wneud ei waith pan fydd yn cael ei roi gan diwtor neu asesydd, ac mae e'n defnyddio ei fenter ei hun pan fydd angen.

Simon Thomas AC i gyflwyno Dysgwr y Flwyddyn Level 1 Learner of the Year Enwebai - Cobi Jones

Wedi'i enwebu gan Joanne Southall Mae Cobi wedi bod gyda llawer o ddarparwyr ond heb ymsefydlu unrhywle. Pan ddaeth e aton ni, dywedon ni wrtho e y bydden ni'n ei gefnogi drwy gydol ei raglen ymgysylltu ond bod angen iddo e ddangos ei ymroddiad. Fe wnaethon ni weithio'n galed gyda'n gilydd i gael y lleoliad cywir roedd Cobi'n teimlo'n fodlon arno.

Wedi llawer o adolygiadau gyda chyflogwr Cobi, roedden ni'n teimlo bod yr amser wedi dod i Cobi symud ymlaen at Lefel 1. Dywedodd ei gyflogwr ei fod e'n weithiwr caled ac yn dangos ymroddiad.

Wedi ei Lefel 1, mae Cobi am symud ymlaen i brentisiaeth; rydym yn falch iawn o lwyddiant Cobi.

Mae amser Cobigyda ni wedi bod yn bleser. Mae e wedi tyfu o fod yn fachgen ifanc tawel i ddyn ifanc. Mae e wedi profi i ni ac iddo e ei hunan, lle mae pobl eraill yn caniatáu iddo, y gallai e ei wneud.

Simon Thomas AC i gyflwyno Dysgwr y Flwyddyn Hyfforddeiaethau Lefel 1 Enwebai - Molly Oldham - enillydd

Wedi'i henwebu gan Rachel Newman Mae Molly wedi tyfu o ran hyder ac aeddfedrwydd ers ymuno â PeoplePlus. Galwodd mam Mollyi mewn i'r ganolfan ychydig wythnosau'n ôl a siarad â thiwtor Molly’; dywedodd hi wrth y tiwtor ei bod hi wedi gweld newid gwirioneddol yn Molly ers iddi hi ymuno ac erbyn hyn gall hi weld bod Molly'n canolbwyntio ac yn awyddus i ddod o hyd i swydd amser-llawn o fewn maes gofal plant.

Mae Molly wedi ymsefydlu ac yn canolbwyntio ar yr hyn mae angen iddi hi ei gyflawni. Mae Molly wedi gwneud ffrindiau newydd ac wedi tyfu o ran hyder.

Mae Molly wedi pasio ei phrawf gyrru ers bod gyda PeoplePlus ac yn aml bydd hi'n codi ei chyfoedion ar ei ffordd i'r ganolfan i sicrhau eu bod nhw'n brydlon.

Mae Molly'n brydlon trwy'r amser ac mae ei phresenoldeb yn ardderchog; mae hi'n weithwraig galed gydwybodol ac yn cwblhau ei gwaith hyd at safon ardderchog.

Trwy'r amser bydd Molly'n gwirfoddoli i gymryd rhan mewn gweithgareddau i godi arian ac mae hi'n fentor gwych i gyfoedion yn y ganolfan.

Simon Thomas AC i gyflwyno Dysgwr y Flwyddyn Hyfforddeiaethau Lefel 1 Enwebai - Ben Mordecai

Wedi'i enwebu gan Lynn Matthews Fe wnaeth Ben brofi diffyg hyder yn yr ysgol oherwydd profiadau o fwlio a effeithiodd yn fawr ar ei hyder ynddo e ei hunan ac ym mhobl eraill; fodd bynnag, fe wnaeth e ei addasu ei hunan yn gyflym i fywyd yn swyddfa PeoplePlus ac fe wnaeth e ffrindiau ar draws sylfaen eang o ddysgwyr.

Mae etheg waith Beno fewn y swyddfa'n rhagorol. Mae e'n cwblhau'r holl waith a roddir iddo, mae'n dod ymlaen yn dda ac yn helpu pobl eraill, mae ganddo hanes rhagorol o ran presenoldeb ac mae e wedi ennill cymwysterau.

Mae Ben eisiau gweithio â mecaneg cerbydau, ond mae e'n barod i weithio ym maes manwerthu neu wasanaethau cwsmeriaid os ywmewn maes sydd o ddiddordeb iddo. I'r perwyl hwn, mae Ben wedi mynd allan a cheisio dod o hyd i waith drosto ei hunan – er nad yw e wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn - yn hytrach nag aros yn y ganolfan heb ennill profiad gwaith.

Mae Ben wedi llywio galwadau'r rhaglen yn llwyddiannus – mae e wedi trechu unrhyw broblemau ynghylch hyder, wedi cynyddu at Lefel 1 ac mae'r rhaglen wedi rhoi'r sicrwydd i Ben i geisio pethau gwahanol na fyddai e wedi'u gwneud o'r blaen o bosibl.

Simon Thomas AC i gyflwyno Dysgwr y Flwyddyn Hyfforddeiaethau Lefel 1Enwebai - Francesa Mills

Wedi'i henwebu gan Rachel Newman Fe wnaeth Francesa gychwyn fel dysgwraig Ymgysylltu ond cyn bo hir dangosodd hi ei bod hi'n barod i gynyddu. Trwy'r amser mae hi wedi bod yn ddysgwraig awyddus ac fe wnaeth hi ddechrau gwneud pob ymdrech i gefnogi ei thiwtor, gan wirfoddoli i wneud arddangosfeydd o fewn yr ystafell ddosbarth; fe wnaeth hyn arwain ymlaen at Fran yn dod yn fentor cyfoedion o fewn yr ystafell ddosbarth.

Oherwydd ymroddiad a gwaith caled Franfe wnaeth ei thiwtor ofyn iddi hi gael lleoliad yn y ganolfan fel cynorthwyydd addysgu.

Mae hyn wedi profi i fod yn llwyddiant mawr ac mae hyder Franwedi tyfu'n enfawr. Mae Fran yn grymuso ei chyd-ddysgwyr ac yn gwneud iddyn nhw gredu ynddyn nhw eu hunain; mae ganddi bresenoldeb a phrydlondeb ardderchog ac yn aml mae hi'n rhoi awgrymiadau i bobl eraill er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y ganolfan yn brydlon.

Perchir Fran yn dda gan ddysgwyr a staff fel ei gilydd; trwy'r amser mae hi'n fodlon mynd am y filltir ychwanegol i helpu pobl eraill ac mae hi wedi cael llwyddiant mawr â mentora cyfoedion. Mae Fran yn gwneud mwy nag ac yn mynd y tu hwnt i rôl ei swydd.

Dysgwr y Flwyddyn Barod am Waith Nabil Abdullah - eillydd

Wedi'i enwebu gan Rachel Gidman Fe wnaeth Nabil ennill lleoliad gyda'r adran Dysgu, Addysg a Datblygu o fewn y Bwrdd Iechyd Prifysgol am y 24 wythnos ddiwethaf ar Leoliad Barod am Waith.

Wythnos ar ôl wythnos fe wnaeth e gynyddu i dasgau mwy anodd, ar y cychwyn yn ffotogopïo ac yn cofnodi data, wedyn yn cwrdd ag ac yn cyfarch, ac yn y diwedd yn cael ei gynnwys mewn un o'r digwydddiadau mwyaf ei fri yn y Calendr Addysg Nyrsys – Cynhadledd Nyrsys a Bydwreigiaeth 2015 a leolwyd yn Neuadd y Ddinas.

Roedd Nabil yn awyddus i ddysgu ac i'w ddatblygu ei hunan wythnos ar ôl wythnos, yn brydlon trwy'r amser ac yn arddangos y gwerthoedd rydyn ni'n eu hyrwyddo fel bwrdd iechyd, sef caredigrwydd ac uniondeb ymhlith eraill.

Gallai Nabil wir fod yn gennad ar gyfer y Rhaglen Barod am Waith.

Cyflogwr y Flwyddyn Hyfforddeiaethau Cylch Chwarae Honeybees -eillydd

Wedi'i enwebu gan Carla Dwyer a Jocelyn Martenko Mae Honeybees wedi gweithio gyda PeoplePlus gan dderbyn Dysgwyr ar gyfer Lleoliadau Gwaith Lefel 1. Mae nhw wedi dangos eu bod yn eithafol o gefnogol i ddysgwyr, yn aml yn rhoi ail siawns i ddysgwyr sydd ei angen. Yn aml mae Karen a'i staff yn mynd am y filltir ychwanegol i helpu ein pobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn.

Enghraifft glasurol o hyn yw bod Karen a'i huwch-staff ar hyn o bryd yn gwirfoddoli eu hamseroedd egwyl ac amser ar ôl y gwaith er mwyn treulio amser i gefnogi un o'u dysgwyr cyfredol â'i gwaith cwrs, gan sicrhau ei bod hi'n deall yn llawn yr hynmae'n ei olygu a'i bod yn gallu ei gwblhau.

Mae Honeybees wedi arddangos ymrwymiad i'r rhaglen ac i Ddysgwyr er mwyn eu cefnogi i gyflawni.

Cyflogwr y Flwyddyn Prentisiaethau Temp2Perm/Steps Training - eillydd

Wedi'i enwebu gan Janet Miller Mae Temp2Perm a Steps Training wedi mynd â dysgwyr gan Dwf Swyddi Cymru drwodd i Brentisiaeth ac wedi cynnal cyflogaeth â'r dysgwyr maen nhw wedi'u recriwtio.

Mae Steve Farmer a Paul Richards fel ei gilydd wedi darparu cefnogaeth yn gyson i ddysgwyr trwy'r Raglen Brentisiaeth Trwy'r amser maen nhw wedi sicrhau bod yr holl adnoddau dysgu ar gael ac mae'r ddau ohonyn nhw wedi rhoi eu hamser i ganolbwyntio ar y dysgwyr er mwyn iddyn nhw gyflawni eu Prentisiaeth.

Maen nhw wedi bod yn barod eu cymwynas trwy'r amser a hyd yn oed yn fodlon canslo unrhyw gyfarfod reoedden nhw wedi'i drefnu ar gyfer y diwrnod hwnnw er mwyn bod ar gael i gefnogi PeoplePlus a'r dysgwyr.