Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â'r ‘blŵs bore Llun’ sy'n codi arswyd arnom, ond bydd Liz Hopkin yn ymhyfrydu yng nghychwyn pob wythnos newydd.

Mae sefydlu ei busnes ei hun wedi 12 mlynedd yn gweithio i'r un cwmni wedi annog Liz i fod ag agwedd ychydig yn wahanol at fywyd.

“Roedd dydd Llun yn arfer codi arswyd arnaf i, ond bellach, byddaf i'n deffro ac yn meddwl ‘pa wahaniaeth allaf i wneud heddiw?’, ‘pa heriau fydd angen eu hwynebu?’. Byddaf yn meddwl ‘iawn, dydd Llun, dwi'n barod amdano!’” meddai Liz.

“A minnau bellach yn torri fy nghwys fy hun, byddaf yn ystyried yr heriau ac yn teimlo'n bositif ynghylch eu gorchfygu. Mae anawsterau bywyd yn dal i fodoli, ond lle byddwn i wedi ceisio osgoi gwneud fy ngorau i'w hosgoi yn y gorffennol, byddaf i bellach yn teimlo'n rymus ac yn llawn cyffro yn eu cylch.”

Llwyddodd Liz i lansio ei busnes, The Excellent You, ymgynghoriaeth datblygu a sgiliau a busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot, trwy gymorth y Lwfans Menter Newydd (NEA), un o fentrau'r llywodraeth a ddarperir yng Nghymru gan y darparwr gwasanaethau cyhoeddus PeoplePlus.

Lansiwyd yr NEA yn 2011, ac mae'n darparu cymorth a mentora ar gyfer egin entrepreneuriaid diwaith, ac mae ar gael i'r sawl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (neu eu partneriaid) a rhieni unigol neu'r sawl sy'n sâl ac yn cael Cymhorthdal Incwm. Efallai bydd rhai ceiswyr swyddi hefyd yn gymwys os ydyn nhw'n cael Credyd Cynhwysol.

Cafodd Liz gymorth gan y mentor a ddewiswyd i'w helpu â'i chynllun, Sheran Grey, o gwmni Business Sense Associates, ac fe wnaeth hynny gymaint o argraff arni, maen nhw bellach wedi dod ynghyd yn y Ganolfan Busnes i helpu entrepreneuriaid newydd yn Ne Cymru i lwyddo.

Mae'r gweithdai “Enillwch Hyder mewn Busnes a Denwch Gwsmeriaid” a ‘Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau’ ar gael am ddim i berchnogion busnesau newydd a phobl sy'n rhan o Gynllun NEA.

Dywedodd Liz: “Mae'n wych gallu bod mewn sefyllfa lle gallaf ddefnyddio fy mhrofiad a fy ngwybodaeth fy hun i helpu pobl eraill i ddatblygu eu busnes. Mae ein gwaith a'n gyrfa yn rhan enfawr o fywyd pob un ohonom - felly mae'r ffaith y gallaf ddefnyddio fy ngwaith a fy ngyrfa i helpu eraill i ddatblygu a gwella eu rhai hwy yn aruthrol ac yn gwneud i rywun deimlo'n wylaidd."

“Yn aml iawn, ni fydd pobl yn deall pwysigrwydd hyder mewn perthynas â llwyddiant - pa un ai a fydd hynny yn ein bywyd personol neu yn ein bywyd proffesiynol. Gall wneud y gwahaniaeth rhwng symud mynyddoedd a chael eich gwasgu gan y gronyn lleiaf o dywod. Dyna pam roeddwn i'n dymuno rhannu'r hyn roeddwn i wedi'i ddysgu ar hyd fy nhaith er mwyn helpu eraill. Os allaf i helpu un perchennog busnes yn unig i fod ychydig yn fwy hyderus wrth ddatblygu ei fusnes neu ddelio â'i gwsmeriaid, byddaf i'n hapus dros ben!”

Mae Liz hefyd wedi defnyddio ei gradd mewn Seicoleg Gymhwysol, ei phrofiad sylweddol fel Arbenigwraig ar Arbedion Effeithlonrwydd ac Arweinydd i lansio surviveatwork.com, adnodd ar-lein i gynorthwyo gweithwyr wrth iddyn nhw geisio goroesi yn y gwaith. Mae hi hyd yn oed wedi ysgrifennu llyfr o'r enw “The Shiny and New, Confident You”, sy'n seiliedig ar y gred gadarn fod hyder yn rhan allweddol o lwyddiant busnes.

Cafodd ei hysbrydoli i sefydlu ei busnes yn sgil ei hen swydd, yn gweithio fel ymgynghorydd mewnol yn gwella prosesau mewn cwmni mawr cyn cael ei throi o'i swydd wedi 12 mlynedd. “Roeddwn i'n mwynhau'r gwaith yn fawr, ond byddwn i'n edrych o fy nghwmpas ac yn gweld cymaint o bobl anfodlon, pob un ohonynt yn ysu am weld y diwrnod gwaith yn dod i ben ac yn dal ati dim ond i oroesi wythnos arall,” cofiai Liz,

“Roeddwn i'n gwybod fy mod i'n dymuno gwneud rhywbeth gwahanol a fyddai'n gwneud gwahaniaeth i bobl, defnyddio'r hyn roeddwn i wedi'i ddysgu wrth fy ngwaith i helpu pobl oedd yn cael eu llethu gan eu gwaith yn lle ei fwynhau; pobl oedd â chymaint o botensial ond yn methu gwireddu hynny oherwydd roedd eu brwydr i oroesi eu diwrnod yn eu blino'n llwyr. Roeddwn i'n dymuno helpu pobl i gychwyn mwynhau eu swyddi a chyflawni eu potensial, yn hytrach na methu gwneud cynnydd.”

Mae Liz yn cydnabod cyfraniad ei mentor, Sheran Grey, at ddatblygu ei hyder mewn busnes.

“Roeddwn i wedi bod yn ddi-waith ers gadael y brifysgol, felly roedd cychwyn fy musnes fy hun yn brofiad hollol ddieithr i mi. Mae Sheran wedi bod yn wych, yn treulio oriau lawer yn fy helpu i ddatblygu fy musnes, yn rhannu ei gwybodaeth helaeth yn hael ac yn fy herio i fwrw ymlaen. Mae'r gwerth, y cymorth a'r cyngor rwyf wedi'u cael ganddi yn ystod y daith hon wedi bod yn amhrisiadwy.”

“O safbwynt personol, wrth i mi wneud mwy a mwy o waith gyda phobl i wella eu gwybodaeth a'u hyder, bydd fy ngwybodaeth a fy hyder innau'n gwella hefyd. Bydd hynny'n rhoi ymdeimlad o lwyddo i chi trwy allu anfon rhywun i gyfeiriad y gwyddoch y gwnaiff wahaniaeth go iawn i'w busnes. Mae hynny'n wych.”

“Mae'n ddefnyddiol fod gen i brofiad uniongyrchol o sefydlu fy musnes fy hun. Mae hynny wedi bod yn anodd, ond gallaf ddweud yn onest nad wyf i wedi credu ar unrhyw adeg fy mod i wedi gwneud camgymeriad.”

Mae'r gweithdai rhad ac am ddim, a gychwynnodd ddydd Llun 28 Medi 2015, yn helpu perchnogion busnes newydd i wella eu hyder, ac yn rhannu strategaethau profedig i ddenu cwsmeriaid a sicrhau busnes. Nod y gweithdai ymwybyddiaeth o gyfryngau cymdeithasol yw helpu perchnogion busnes i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddatblygu perthnasoedd a dylanwad.

Gall pobl sydd â diddordeb mewn cyfranogi yn y gweithdai neu ddysgu rhagor am The Excellent You gysylltu â Liz trwy ei gwefan TheExcellentYou.com, trwy e-bost yn liz@theexcellentyou.com neu trwy ffonio 07980 235216.